Hållbarhet

De följande tio åren kommer att vara avgörande för ifall vi lyckas begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5°C, vilket är kritiskt för vår planets framtid. Därmed kommer den nästa riksdagen och regeringen få ett avgörande mandat i ifall Finland lyckas uppnå målsättningen om att vara klimatneutralt år 2035. Om vi inte vidtar fler åtgärder under nästa riksdagsperiod är det kommande generationer som kommer att få betala det höga priser för besluten.

Jag tycker inte att det är rättvist att vi skjuter fram problemen som vi har redskapen att lösa på kommande generationer. Anfallskriget i Ukraina har tvingat även Finland att tänka om kring den gröna omställningen. I Marins regeringsprogram finns målsättningen om att Finland skall vara klimatneutralt år 2035 och tillsammans måste vi lyckas uppnå denna målsättning. Det bör ske genom att förändra konsumentbeteendet genom styrning av skatterna men också genom att kräva att företagen tar sitt ansvar. Det skall vara lätt för en konsument att få information om var och hur en produkt har tillverkats för att kunna handla miljömedvetet.

Konkreta åtgärder som jag vill arbeta för i riksdagen:

 • • Att miljö- och klimatskadliga stöd och skattelättnader utfasas.
 • • Att Finland går in för en skatteväxling mot en grönare ekonomi, så att det lönar sig att välja miljö- och klimatsmart och kostar att förorena.
 • • Att Finland arbetar vidare för att öka graden av återvinning av våra konsumtionsprodukter med målsättningen att skapa en resurssmart cirkulär ekonomi.
 • • Att Finland tar ställning mot utsläpp från industrier i Östersjöns avrinningsområde och arbetar för att minska övergödningen av Östersjön.
 • • Att Finland stöder andra länder i sin strävan efter bättre miljölösningar genom att bland annat satsa på klimatsmart export och klimatinvesteringar i utvecklingsländer.

Utbildning

Allmänbildande och högklassig utbildning utgör grunden för ett välmående och konkurrenskraftigt Finland. Utbildning ska vara tillgängligt för alla, oberoende bakgrund och livssituation. Ett välfungerande utbildningssystem stöder barn och unga att växa till välmående och samhällsmedvetna vuxna. Utbildningen ska stödja samhällsutvecklingen och främja jämlikhet, öppenhet och kritiskt tänkande bland barn och unga. Undervisningsmetoderna ska vara ändamålsenliga och tidsenliga, vilket kräver fler digitala verktyg i klassrummen och kontinuerlig fortbildning av lärarna.

Alla barn och unga skall också känna att det är tryggt att gå till skolan varje dag. I och med den förlängda läroplikten behöver vi också se till att studiehandledningen är tillgänglig för alla elever och studerande på alla stadier. Genom att satsa på en god utbildning och välmående elever och studerande garanterar vi också en fungerande arbetsmarknad.

Konkreta åtgärder som jag vill arbeta för i riksdagen:

 • • Att den subjektiva rätten till dagvård garanteras.
 • • Att utbildningen på alla stadier är avgiftsfri.
 • • Att elever och studerande får den studiehandledning de behöver.
 • • Att en bindande, nationell dimensioneringen av elev- och studerandevårdens psykolog- och kuratorstjänster är maximalt 500 elever/studerande per skolkurator eller skolpsykolog.
 • • Att förstagångskvoten till studier på högskolor slopas och att högskolornas grundfinansiering tryggas.

Arbetsmarknad

Det skall alltid vara lätt att ta emot jobb, att anställa och att byta karriär. Det är en förutsättning för att arbetsmarknaden i Finland skall fungera. Arbetsmarknaden måste också vara flexibel. Coronapandemin visade tydligt att också arbetsmarknaden måste kunna agera snabbt på oväntade förändringar. Det här behöver vi lära oss från och lyckas skapa ännu flexiblare sätt att arbeta på.

Just nu står Finland inför enorma utmaningar eftersom stora årskullar kommer att gå i pension medan det finns allt färre i arbetsför ålder som har möjlighet att upprätthålla vårt välfärdssamhälle. Vi måste satsa på en ökad arbetskraftsinvandring och vi behöver se till att Finland är ett attraktivt land att jobba i genom exempelvis skattepolitiken. Vi behöver inte mer rasism, populism eller mer motsättningar. Det vi behöver är människor som är villiga att komma till Finland för att hjälpa oss upprätthålla den välfärdsstat vi tillsammans byggt upp. Det måste riksdagsledamöterna skapa goda förutsättningar för.

Konkreta åtgärder som jag vill arbeta för i riksdagen:

 • • Att öka på arbetskraftsinvandringen och göra Finland till ett attraktivt land internationellt.
 • • Att flera satsningar görs på aktiverande åtgärder och på livslångt lärande, alla ska hitta sin plats på arbetsmarknaden.
 • • Att anställning av personer med en funktionsnedsättning främjas och underlättas.
 • • Att arbetstidslagen görs mer flexibel genom att man definierar arbetstid per månad, i stället för per dag eller vecka.
 • • Att de befintliga studieplatserna bättre reflekterar de behov som finns på arbetsmarknaden.
Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbplatsens funktionalitet.